Strona Główna > Oferta > Marketing internetowy > RODO i polityka cookies

RODO i polityka cookies.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych „Media Group” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Media Group”) stosując przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), poniżej przedstawia wymagane prawem informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. 1. Kto administruje Państwa danymi? Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka „Media Group” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000023173, NIP: 113-010-10-65 oraz REGON: 010856213. 2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane? Media Group może przetwarzać Państwa dane w następujących celach: wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną (jeżeli jesteście Państwo osobą fizyczną – kontrahentem Media Group) lub konieczności podjęcia działań w celu zawarcia z Państwem umowy, – wówczas podstawą prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania wiążącej nas z Państwem umowy lub podjęcia działań w celu jej zawarcia; dokonywania rozliczeń, przechowywania dokumentów księgowych, – wówczas podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Media Group z zakresu prawa podatkowego, księgowego; zawarcia lub wykonania umowy zawartej z naszym kontrahentem (jeżeli jesteście Państwo jego reprezentantami, pracownikami, podwykonawcami, a kontrahent udostępnił nam Państwa dane osobowe w związku z zawarciem / realizacją umowy), dochodzenia roszczeń lub obrony praw (jeżeli np. wyrządziliście Państwo szkodę Media Group lub występujecie Państwo z roszczeniami przeciwko Media Group); – wówczas podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Media Group, tj. wykonania wiążących nas umów, dochodzenia roszczeń lub obrony praw. 3. Jakie dane przetwarzamy i skąd je uzyskaliśmy? Państwa dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od naszego kontrahenta, którego Państwo reprezentujecie / u którego jesteście Państwo zatrudnieni / z którym Państwo współpracujecie lub ze źródeł publicznie dostępnych. Jeżeli jesteście Państwo naszym kontrahentem – osobą fizyczną lub reprezentantem naszego kontrahenta, podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy (oznaczenia stron umowy i osób uprawnionych do ich reprezentacji). W pozostałych przypadkach podanie danych może być niezbędne do wykonania umowy (np. dane pracowników naszego kontrahenta konieczne w celu kontaktu). Niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy. Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, a w przypadku naszych kontrahentów – osób fizycznych także: numer NIP, REGON, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej. 4. W jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe? Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów, tj. przez czas obowiązywania wiążącej nas Państwem lub z naszym kontrahentem umowy, przez okres wymagany przez przepisy podatkowe, a w przypadku naruszeń prawa – do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. Media Group nie będzie także przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 5. Komu możemy udostępniać Państwa dane osobowe? Państwa dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych oraz usług prawnych i doradczych, z których Media Group korzysta w związku z prowadzoną działalnością, tj. w szczególności firmom księgowym, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom kurierskim i pocztowym. 6. Jakie uprawienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych? Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możecie Państwo również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych lub żądać ich przeniesienia. Wymienione uprawnienia możecie Państwo realizować kontaktując się z Media Group w sposób podany w ostatnim akapicie niniejszej informacji. Ponadto, jeżeli uważacie Państwo, że Media Group przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami, możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzoru: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 7. Jak mogą się Państwo z nami skontaktować? We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym w przypadku realizacji uprawnień wskazanych powyżej, możecie Państwo kontaktować się z Media Group pod adresem: „Media Group” sp. z o. o., ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa lub rodo@mediagroup.com.pl Polityka cookies   1. Informacje ogólne Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https:/www.2019/mediagroup.com.pl/ Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Media Group sp. z o.o. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa, NIP 113 01 01 065 Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: mediagroup@mediagroup.com.pl Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach: prezentacja oferty lub informacji. Wykonanie przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne (np. prowadzenie księgowości). Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”). 2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora: Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych. 3. Hosting Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: domena.pl 4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców: - upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony - firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej. 5. Informacje w formularzach Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). 6. Logi Administratora Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem. 7. Istotne techniki marketingowe Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https:/www.2019/www.google.com/ads/preferences/ 8. Informacja o plikach cookies Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe"; W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA). 9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. W celu zmiany ustawień cookies – zmień ustawienia w przeglądarce internetowej, której używasz.